INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Porządek obrad Walnego Zebrania CzłonkówSTOWARZYYYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC 

   1.   Otwarcie Zebrania,

   2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania,

   3.   Przyjęcie porządku obrad,

   4 .  Wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania,

   5.   Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków,

   6.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2009 r.

   7.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2009 r.

   8.   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz

         sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego za 2009

         rok.

 9     Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

10    Podjęcie uchwał w sprawie:

·         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w  2009 r.(podjęcie uchwały)

·         zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2009 r.(podjęcie uchwały)

·         zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok (podjęcie uchwały)

·         udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2009r.(podjęcie uchwały)

·         udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2009r

11.  Przedstawienie projektu programu działalności Stowarzyszenia w 2010 roku.

·         Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia w 2010r (podjęcie uchwały)

12.   Sprawy bieżące.

13.   Zamknięcie Zebrania.