Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna I etap

Realizowany projekt „Po wiedzę i zdrowie w kozieleckie uroczyska” ma być pierwszym etapem działań zwiększających ofertę turystyczną i atrakcyjność naszej wsi Kozielec i okolic oraz czynnikiem wpływającym na zwiększenie świadomości odnośnie zasobów roślin chronionych znajdujących się w naszej miejscowości. W ramach realizacji projektu wytyczona zostanie ok. 8 km. ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej przebiegającej wzdłuż skarpy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie objętym programem Natura 2000 z dużą ilością zasobów chronionej i rzadkiej roślinności. Realizując projekt zamierzamy Wyznaczyć i przygotować do użytkowania 8 km ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, wykonać dwie tablice informacyjne z opisem znajdujących się na trasie gatunków chronionych oraz kilka drogowskazów drewnianych. Trasa ścieżki, będzie przebiegać wzdłuż skarpy na bazie istniejących nie uczęszczanych (będących w zasobach gminy) sieci dróg polnych, które zostaną uporządkowane, odchwaszczone i udostępnione dla celów turystyki pieszej i rowerowej. Trasa ścieżki i znajdujące się na niej zasoby zostaną opisane i wydane w postaci broszury książkowej. Ponadto zostaną przeprowadzone działania edukacyjne kierowane do młodzieży i innych grup społeczności lokalnej dotyczące zasobów. Wytyczenie ścieżki, jej oznakowanie, wydanie broszury przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości, oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej różnych grup społecznych. Dotację na realizację projektu otrzymaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi, a partnerami w realizacji projektu będą PTB - Polskie Towarzystwo Botaniczne - oddział w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Dobrczu i Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.