Walne Zebranie

Porządek obrad  Walnego Zebrania CzłonkówSTOWARZYYYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC14 kwietnia 2011    

   1.   Otwarcie Zebrania,

   2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania,

   3.   Przyjęcie porządku obrad,

   4 .  Wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania,

   5.   Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków,

   6.    Podjęcie uchwał w sprawie

  • zmiany w Statucie Stowarzyszenia
  • jednolitego tekstu Statutu
  • zmian w regulaminie Zarządu Stowarzyszenia
  • zmian w składkach członkowskich

   7.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia  2010 r.

   8.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.

   9.   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz

         sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego za 2010

         rok.

  10.  Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

  11   Podjęcie uchwał w sprawie:

·         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w  2010 r.(podjęcie uchwały)

·         zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.(podjęcie uchwały)

·         zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok (podjęcie uchwały)

·         udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2010r.(podjęcie uchwały)

·         udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010r

12.  Przedstawienie projektu programu działalności Stowarzyszenia w 2011 roku.

·         Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia w 2011r (podjęcie uchwały)

13.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu

14.   Wybór Zarządu

15.   Wybór Komisji Rewizyjnej

16.   Sprawy bieżące.

17.   Zamknięcie Zebrania.