WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Porządek obrad  Walnego Zebrania CzłonkówSTOWARZYYYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC25 marca 2011  

   1.   Otwarcie Zebrania,

   2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania,

   3.   Przyjęcie porządku obrad,

   4 .  Wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania,

   5.   Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków,

   6.   Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2008 - 2010 r.

   7.   Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.

   8.   Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz

         sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego za 2010

         rok.

 9.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Zarządu

10.    Wybór Zarządu

11.    Wybór Komisji Rewizyjnej

12     Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

13    Podjęcie uchwał w sprawie:

·         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w  2010 r.(podjęcie uchwały)

·         zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.(podjęcie uchwały)

·         zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok (podjęcie uchwały)

·         udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2010r.(podjęcie uchwały)

·         udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010r

14.  Przedstawienie projektu programu działalności Stowarzyszenia w 2011 roku.

·         Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia w 2011r (podjęcie uchwały)

15.   Sprawy bieżące.

16.   Zamknięcie Zebrania.