Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Porządek dzienny Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic

31 maja 2017r

           I.            Część wstępna proceduralna

1.      Otwarcie Zebrania

2.      Sprawdzenie listy obecności, liczby obecnych członków; czy jest uprawniona liczba osób do głosowania – pierwszy termin 50%; drugi 15 min. później - bez wymaganej liczby §13 ust.2 statutu)

3.      Wybór Przewodniczącego Zebrania,

4.      Przyjęcie porządku obrad

5.      Wybór pozostałych członków Prezydium Zebrania,

6.      Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej i Komisji uchwał i wniosków

        II.            Część sprawozdawcza

1.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016r

2.      Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016r.

3.      Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania ze swej działalności oraz sprawozdania zawierającego wyniki kontroli i ocenę sprawozdania finansowego

4.      Głosowanie uchwał sprawozdawczych, o udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

·         zatwierdzenie sprawozdania z działalności Uchwała Nr 1

·         zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uchwała Nr 2

·         zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr 3

·         udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016 Uchwała Nr 4

·         udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2016 Uchwała Nr 5

     III.            Część wyborcza Wybór nowych władz Stowarzyszenia

1.      Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Alfredy Duszyńskiej; powołanie nowego składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej poprzez odwołanie dotychczasowych władz i ustanowienie Zarządu  w nowym, pełnym składzie oraz Komisji Rewizyjnej Przedstawienie kandydatów do Zarządu

2.      Przedstawienie kandydatów do komisji rewizyjnej

3.      Podjęcie uchwał w sprawach:

·         podjęcia uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Alfredy Duszyńskiej i odwołania dotychczasowych członków Zarządu Uchwała Nr 6

·         podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Zarządu Uchwała nr 7

·         podjęcie uchwały w sprawie odwołania dotychczasowych członków Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 8

·         podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Komisji Rewizyjnej Uchwała nr 9

4.      Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Mandatowo Skrutacyjnej wyników wyborów

5.      Przedstawienie programu na 2017r. i przyjęcie uchwały zatwierdzającej program (Uchwała Nr 10)

     IV.            Część końcowa

1. Sprawy bieżące

2. Zamknięcie zebrania