Sołectwo


Sołectwo Kozielec

Decyzją Rady Sołeckiej funkcję sołtysa Kozielca, Gm. Dobrcz : od lutego 2017 r. pełni pani Karolina Goliszewska

Telefon kontaktowy: 697 859 213

Skład Rady Sołeckiej: Jolanta Ignaczak, Grażyna Osińska, Waldemar Goliszewski, Wojciech Kamedulski, Mieczysław Sobolewski
Numer obrębu sołectwa: 007
Powierzchnia obrębu sołectwa: 438,1158 ha
Ilość osób zameldowanych (stan na 31.05.08): 177
Uprawnionych do głosowania: 140 mieszkańców

Sołectwo Kozielec, do niedawna typowo rolnicza wieś ze znaczną częścią ludzi zatrudnionych na roli, przy hodowli trzody chlewnej bądź przy produkcji mleka. Pomimo trwałych użytków rolnych, które w strukturze agrarnej stanowią znaczną część, dzisiaj nie są one atutem sołectwa. Wraz ze zmianami, które zachodzą w Polsce po 1989 roku i po wejściu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, również zmienia się Kozielec. Dotyczą one nie tylko zmiany struktury zatrudnienia mieszkańców wsi z rolniczej i rolniczo- robotniczej na robotniczą, ale związane są z parcelacją gruntów sołectwa i migracją mieszkańców miast do uroczej podbydgoskiej wioski. Niedaleka odległość od aglomeracji miasta wojewódzkiego oraz stosunkowo dobre połączenia w najbliższych latach będą wytyczały kierunki rozwoju sołectwa, które pomimo zachodzących zmian nie chce utracić swojego wiejskiego charakteru. Obserwujemy również wzrost turystów pieszych, rowerowych i samochodowych, którzy zwiedzając Dolinę Dolnej Wisły coraz odważniej zaglądają do Kozielca, zwiedzają kościół i odpoczywają w parku przy kościele podziwiając wijącą się u podnóża wzniesienia Wisłę.

Problemy jakie stają przed radą sołecką to z jednej strony zachowanie piękna Kozieleckiej Ziemi i jej wiejskiego charakteru, a z drugiej strony otwarcie się na nowych mieszkańców jak i na turystów. Integracja ludności sołectwa winna iść również w kierunku ludzi starszych, byłych rolników tak by zachodzące zmiany nie zepchnęły ich na margines życia społeczności Kozielca. Ważne jest również tworzenie nowych miejsc pracy tak w gminie, ale też i w sołectwie, by jak najwięcej mieszkańców Kozielca znalazło pracę w pobliżu swojego domu w choćby w sektorze usługowym, w tym przede wszystkim w agroturystyce i małych zakładach rzemieślniczych. Tak sprecyzowane zadania niewątpliwie przyczynią się również do zatrzymania części młodych ludzi w Kozielcu.

Wizytówką procesów integracyjnych nowoprzybyłych ze „starymi” mieszkańcami Kozielca jest świetlica środowiskowa ( októrej wyposażenie, wystrój, rozbudowę bardzo dbała p. Alfreda Duszyńska Sołtys Kozielca w latach 2007 -2017) wraz z przyległym kompleksem boisk (boisko do piłki nożnej i korty tenisowe) oraz parkingiem i miejscem odpoczynku dla kibiców.