Odkryć Kozielec i okolice na weekend

Zrealizowaliśmy zadanie z Konkursu „Wieś na weekend’2016” dla projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Planu Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017.

Wykonany budżet całkowity wynosi 12950 zł, w tym 4000 zł z KSOW i 5000 z budżetu Gminy Dobrcz.


Stowarzyszenie włączyło się w organizację projektu pt. "Odkryć Kozielec i okolice na weekend". W dniu 15 czerwca 2019 r. w parku przy kościele w Kozielcu odbył się Koncert Muzyki Klasycznej z udziałem młodych wykonawców z gminy Dobrcz i profesjonalnych muzyków oraz prezentacja projektów sfinansowanych ze środków PROW 2014-2020 w postaci posteru. Poster z informacją o projektach: 1. Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne oraz 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Dobrcz.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób. Wystąpiło łącznie 10 młodych wykonawców oraz 3 muzyków profesjonalnych. Koncert został poprowadzony przez konferansjera. Stowarzyszenie sfinansowało i zapewniło:

1)       konferansjera prowadzącego Projekt;

2)       występ młodych talentów;

3)       występ profesjonalnych muzyków;

4)       uczestnikom Projektu poczęstunek w Kozieleckim Parku;

5)       dostęp do energii elektrycznej;

6)       uczestnikom Projektu dostęp do sanitariatów;

7)       promocję Projektu na swojej stronie internetowej oraz Urzędu Gminy Dobrcz (zrzut ekranu na płycie CD);

8)       przygotowanie terenu parku przy kościele, ławek i krzeseł w kościele i w parku przy kościele dla odbiorców Projektu;

9)       koordynatora Projektu, panią Annę Jakubczak;

10)   zapewniło materiały biurowe;

11) zaproszenia o wymiarach 105 mm x 293 mm, oraz wydrukowało je w ilości 40 szt. i przekazało je do potencjalnych uczestników Imprezy (oryginały w załączeniu);

 

W ramach realizacji zadania ze środków KSOW Stowarzyszenie przeprowadziło następujące działania:

 

1)     zaprojektowano i wydrukowano plakaty z programem imprezy w nakładzie 50 szt., format A3, full color, oraz wyeksponowało je na terenie gminy Dobrcz i sąsiednich gmin. Kwota poniesionych środków - 250,00 zł (słownie dwieście pięćdziesiąt zł), oryginał plakatu w załączeniu;

2)     zaprojektowano i wydrukowano 100 szt. ulotek formatu A5, full color, promujących Projekt Kwota poniesiona to 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł); ulotka w załączeniu.

3)     zapewniono organizację koncertu. Kwota kosztów poniesionych to 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset zł), obejmowała ona: wynajem instrumentu (pianino) i jego strojenie, montaż nagłośnienia i oświetlenia sceny;

4)     wykonano poster prezentujący projekty infrastrukturalne zrealizowane w gminie Dobrcz, sfinansowane ze środków PROW 2014-2020 oraz wyeksponowano go podczas realizacji Projektu. Kwota kosztów wydatkowana to 800 zł (słownie: osiemset zł); zdjęcia z lokalizacji postery na płycie CD.

5)     zakupiono upominki dla 5 młodych wykonawców muzyki klasycznej w postaci bonów podarunkowych do wykorzystania w sklepie z przyborami szkolnymi. Kwota kosztów poniesionych to 650,00 zł brutto (słownie: sześćset pięćdziesiąt zł), protokół odbioru w załączeniu.

6)     zapewniono usługę księgową Projektu. Kwota kosztów poniesionych to 300,00 zł brutto (słownie: trzysta zł);

7)     przygotowano środki techniczne niezbędne do przeprowadzenia Projektu oraz zapewniono obsługę techniczną i sprzątanie terenu przed, w trakcie i po przeprowadzeniu Projektu. Kwota poniesiona to 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł).


Powrót


Wolontariat jest dla mnie

W listopadzie 2019 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. "Wolontariat jest dla mnie". Zadanie zostało zlecone  i dofinansowane w kwocie 3000 zł przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego w ramach zadania zleconego: Promocja i organizacja wolontariatu. W zadaniu udział wzięło 20 uczniów ZS Szkół Agro-Ekonomicznych z Karolewa, a ponadto:  dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Karolewie i dzieci ze SP w Strzelcach Górnych. Od

Akademia motoryki

Zajęcia treningu prewencyjnego dla 50 dzieci w wieku 6-16 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Plenerowy koncert muzyki klasycznej - odkryć zakryte 2019

Koncert muzyki klasycznej odbył się już w Kozielcu poraz siódmy. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Gminy Dobrcz w wysokości 5000 zł.  Cel zadania został osiągnięty poprzez organizację 15 czerwca 2019 przy kościele w Kozielcu plenerowego koncertu muzyki klasycznej z udziałem młodych wykonawców oraz artystow profesjonalnych, którego bezpośrednimi odbiorcami było ponad 100 osób.

Odkryć Kozielec i okolice na weekend

Zrealizowaliśmy zadanie z Konkursu „Wieś na weekend’2016” dla projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Planu Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017.Wykonany budżet całkowity wynosi 12950 zł, w tym 4000 zł z KSOW i 5000 z budżetu Gminy Dobrcz.

Przyszłość w naszych rękach

Projekt pt. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach „Inicjuj z FIO”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany na terenie naszej gminy od 1.04. do 31.10. 2015. Inicjatorkami i realizatorkami projektu były: Anna Jakubczak, Lidia Pastuszak, Monika Michałek i Alicja Puchowska przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.Serdeczne podziękowania dla Pani Alfredy Duszyńskiej i Pani

AKTYWNA WIOSNA 2010

Projekt "TAK dla działania - NIE dla narzekania"  w ramach programu Aktywana Wiosna 2010, ogłaszanego przez Fundację J&S PRO BONO został zakończony. Dzięki niemu odbyło się szereg ciekawych imprez w okresie od lipca do września 2010, a dodatkowo na placu przy świetlicy wiejskiej w Kozielcu powstał mini plac zabaw.  Nasi milusińscy mają nareszcie bezpieczne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu.

Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna I etap

Organizacja nasza pozyskała środki na realizację projektu Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska ścieżka przyrodniczo- edukacyjna I etap w ramach konkursu Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Realizację projektu rozpoczynamy w lutym 2010, a zakończenie planowane jest na czerwiec 2011.

Kozielecka Akademia Kompetencji Komputerowych - KAKK

Szkolenie - w ramach realizacji projektu odbędzie się szkolenie z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców Kozielca i okolicy, na którym uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące podstawowych technik informatycznych. Informacje na bieżąco w zakładce AktualnościPunkt Dostępu do InternetuW świetlicy wiejskiej w Kozielcu przygotowano pomieszczenie i wyposażono je w komputery oraz urządzenie w

Flisackie śpiewanie nad brzegiem Wisły.

Planowane działania. Zorganizowanie warsztatów dla młodzieży z terenu wsi i okolicy·    poznanie elementów kultury związanej z tradycją flisactwa (zwyczaje, legendy, pieśni) – wykorzystanie form komunikowania przez komunikatory internetowe z różnymi osobami w kraju zajmującymi się tą problematyką·   stworzenie słowniczka pojęć odnoszących się do tematyki flisactwa·   spotkanie z uczestnikami Królew

AKADEMIA SZTUKI BRZDĄCA

Będą to zajęcia: rytmiczno - muzyczne dla maluchównauka gry na instrumentach dla dzieci w wieku szkolnym (keybord) Zajęcia będą prowadzone przez mgr Annę Bielawską specjalistę od edukacji muzycznej z wieloletnim doświadczeniem.Ponadto planujemy w ramach naszego projektu cykl wyjazdów na spektakle teatralne i audycje muzyczne, oraz zajęcia przez działalność plastyczną.Dział

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA DYWANIE

W każdy czwartek grupa maluchów z naszego Kozielca i naszej okolicy wraz ze swoimi mamami i starszym rodzeństwem spotyka się w świetlicy, by wspólnie bawić się. Podczas naszych spotkań czytamy interesujące książeczki dla dzieci, uczymy się wierszyków, piosenek. Wspólnie się bawimy ogladamy filmy. Organizujemy wyjazdy. Kiedy było ciepło systematycznie raz w miesiącu wyjeżdżaliśmy na basen. Odwiedziliśmy też naszych dzielnych strażaków z Suponi

NASZ MAŁY ZUCH ŚPIEWA I MÓWI W JĘZYKACH DWÓCH

 Informacja o naborzeProjekt „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” Dotacja przyznana STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności z programu English Teaching Small Grants 2008r., którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA