Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna I etap

Organizacja nasza pozyskała środki na realizację projektu Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska ścieżka przyrodniczo- edukacyjna I etap w ramach konkursu Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Realizację projektu rozpoczynamy w lutym 2010, a zakończenie planowane jest na czerwiec 2011.

Realizowany projekt „Po wiedzę i zdrowie w kozieleckie uroczyska” ma być pierwszym etapem działań zwiększających ofertę turystyczną i atrakcyjność naszej wsi Kozielec i okolic oraz czynnikiem wpływającym na zwiększenie świadomości odnośnie zasobów roślin chronionych znajdujących się w naszej miejscowości. W ramach realizacji projektu wytyczona zostanie ok. 8 km. ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej przebiegającej wzdłuż skarpy Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie objętym programem Natura 2000 z dużą ilością zasobów chronionej i rzadkiej roślinności. Realizując projekt zamierzamy Wyznaczyć i przygotować do użytkowania 8 km ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, wykonać dwie tablice informacyjne z opisem znajdujących się na trasie gatunków chronionych oraz kilka drogowskazów drewnianych. Trasa ścieżki, będzie przebiegać wzdłuż skarpy na bazie istniejących nie uczęszczanych (będących w zasobach gminy) sieci dróg polnych, które zostaną uporządkowane, odchwaszczone i udostępnione dla celów turystyki pieszej i rowerowej. Trasa ścieżki i znajdujące się na niej zasoby zostaną opisane i wydane w postaci broszury książkowej. Ponadto zostaną przeprowadzone działania edukacyjne kierowane do młodzieży i innych grup społeczności lokalnej dotyczące zasobów. Wytyczenie ścieżki, jej oznakowanie, wydanie broszury przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości, oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej różnych grup społecznych. Dotację na realizację projektu otrzymaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi, a partnerami w realizacji projektu będą PTB - Polskie Towarzystwo Botaniczne - oddział w Bydgoszczy, Urząd Gminy w Dobrczu i Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Powrót


Wolontariat jest dla mnie

W listopadzie 2019 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pt. "Wolontariat jest dla mnie". Zadanie zostało zlecone  i dofinansowane w kwocie 3000 zł przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego w ramach zadania zleconego: Promocja i organizacja wolontariatu. W zadaniu udział wzięło 20 uczniów ZS Szkół Agro-Ekonomicznych z Karolewa, a ponadto:  dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Karolewie i dzieci ze SP w Strzelcach Górnych. Od

Akademia motoryki

Zajęcia treningu prewencyjnego dla 50 dzieci w wieku 6-16 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Plenerowy koncert muzyki klasycznej - odkryć zakryte 2019

Koncert muzyki klasycznej odbył się już w Kozielcu poraz siódmy. Na jego realizację otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Gminy Dobrcz w wysokości 5000 zł.  Cel zadania został osiągnięty poprzez organizację 15 czerwca 2019 przy kościele w Kozielcu plenerowego koncertu muzyki klasycznej z udziałem młodych wykonawców oraz artystow profesjonalnych, którego bezpośrednimi odbiorcami było ponad 100 osób.

Odkryć Kozielec i okolice na weekend

Zrealizowaliśmy zadanie z Konkursu „Wieś na weekend’2016” dla projektu zgłoszonego do realizacji w ramach Planu Operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2017.Wykonany budżet całkowity wynosi 12950 zł, w tym 4000 zł z KSOW i 5000 z budżetu Gminy Dobrcz.

Przyszłość w naszych rękach

Projekt pt. „Przyszłość w naszych rękach” w ramach „Inicjuj z FIO”, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich był realizowany na terenie naszej gminy od 1.04. do 31.10. 2015. Inicjatorkami i realizatorkami projektu były: Anna Jakubczak, Lidia Pastuszak, Monika Michałek i Alicja Puchowska przy wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Kozielec i Okolic.Serdeczne podziękowania dla Pani Alfredy Duszyńskiej i Pani

AKTYWNA WIOSNA 2010

Projekt "TAK dla działania - NIE dla narzekania"  w ramach programu Aktywana Wiosna 2010, ogłaszanego przez Fundację J&S PRO BONO został zakończony. Dzięki niemu odbyło się szereg ciekawych imprez w okresie od lipca do września 2010, a dodatkowo na placu przy świetlicy wiejskiej w Kozielcu powstał mini plac zabaw.  Nasi milusińscy mają nareszcie bezpieczne miejsce do zabawy na świeżym powietrzu.

Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska - ścieżka przyrodniczo-edukacyjna I etap

Organizacja nasza pozyskała środki na realizację projektu Po wiedzę i zdrowie w Kozieleckie Uroczyska ścieżka przyrodniczo- edukacyjna I etap w ramach konkursu Ochrona różnorodności biologicznej naszą szansą ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi. Realizację projektu rozpoczynamy w lutym 2010, a zakończenie planowane jest na czerwiec 2011.

Kozielecka Akademia Kompetencji Komputerowych - KAKK

Szkolenie - w ramach realizacji projektu odbędzie się szkolenie z podstaw obsługi komputera dla mieszkańców Kozielca i okolicy, na którym uczestnicy poznają zagadnienia dotyczące podstawowych technik informatycznych. Informacje na bieżąco w zakładce AktualnościPunkt Dostępu do InternetuW świetlicy wiejskiej w Kozielcu przygotowano pomieszczenie i wyposażono je w komputery oraz urządzenie w

Flisackie śpiewanie nad brzegiem Wisły.

Planowane działania. Zorganizowanie warsztatów dla młodzieży z terenu wsi i okolicy·    poznanie elementów kultury związanej z tradycją flisactwa (zwyczaje, legendy, pieśni) – wykorzystanie form komunikowania przez komunikatory internetowe z różnymi osobami w kraju zajmującymi się tą problematyką·   stworzenie słowniczka pojęć odnoszących się do tematyki flisactwa·   spotkanie z uczestnikami Królew

AKADEMIA SZTUKI BRZDĄCA

Będą to zajęcia: rytmiczno - muzyczne dla maluchównauka gry na instrumentach dla dzieci w wieku szkolnym (keybord) Zajęcia będą prowadzone przez mgr Annę Bielawską specjalistę od edukacji muzycznej z wieloletnim doświadczeniem.Ponadto planujemy w ramach naszego projektu cykl wyjazdów na spektakle teatralne i audycje muzyczne, oraz zajęcia przez działalność plastyczną.Dział

CZWARTKOWE SPOTKANIA NA DYWANIE

W każdy czwartek grupa maluchów z naszego Kozielca i naszej okolicy wraz ze swoimi mamami i starszym rodzeństwem spotyka się w świetlicy, by wspólnie bawić się. Podczas naszych spotkań czytamy interesujące książeczki dla dzieci, uczymy się wierszyków, piosenek. Wspólnie się bawimy ogladamy filmy. Organizujemy wyjazdy. Kiedy było ciepło systematycznie raz w miesiącu wyjeżdżaliśmy na basen. Odwiedziliśmy też naszych dzielnych strażaków z Suponi

NASZ MAŁY ZUCH ŚPIEWA I MÓWI W JĘZYKACH DWÓCH

 Informacja o naborzeProjekt „Nasz mały zuch śpiewa i mówi w językach dwóch” Dotacja przyznana STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU WSI KOZIELEC I OKOLIC w ramach konkursu ogłoszonego przez Polsko –Amerykańską Fundację Wolności z programu English Teaching Small Grants 2008r., którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA